Logo
Wydrukuj tę stronę

Nieruchomość położona przy ul. Legionów 122d o powierzchni 0,2624 ha

Przedmiotem sprzedaży jest:

- udział 332551/432217 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer ewidencyjny 1/371 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 74 o powierzchni 0,2624 ha i udział 332551/432217 części prawa własności znajdującego się na niej budynku biurowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 4.322,17 m², stanowiącego przedmiot odrębnej własności.

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu numer ewidencyjny 2/19 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74) o powierzchni 0,1503 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren przemysłu, magazynów, centr logistycznych wraz z usługami. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna działki oznaczone symbolem „Ba”.

Obciążenia nieruchomości:

- w dziale III księgi wieczystej Numer KI1R/00029388/4 znajduje się wpis o treści: „ Czyni się wzmiankę,  że przedstawiciele Gminy Skarżysko-Kamienna zobowiązują się nieodpłatnie udostępniać działkę numer 1/371 do sieci: ciepła grzewczego, technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci”.

- w dziale III księgi wieczystej Numer KI1R/00021851/5 znajduje się wpis o treści: „Czyni się wzmiankę, że przedstawiciele Gminy Skarżysko-Kamienna zobowiązują się nieodpłatnie udostępniać działkę numer 2/19 do sieci: ciepła grzewczego, technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci”.

- działka gruntu numer ewidencyjny 2/19 objęta księgą wieczystą Numer KI1R/00021851/5 obciążona jest: bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu  przez działkę numer ewidencyjny 2/19, w zakresie niezbędnym do korzystania z działki uprawnionej. Na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki numer 1/371.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree