Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej • ul. Legionów 122 D • 41 253 40 10 • coi@coi.skarzysko.pl

Loading…

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Nieruchomość położona przy ul. Legionów 122d o powierzchni 0,2624 ha

Przedmiotem sprzedaży jest:

- udział 332551/432217 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer ewidencyjny 1/371 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy numer 74 o powierzchni 0,2624 ha i udział 332551/432217 części prawa własności znajdującego się na niej budynku biurowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 4.322,17 m², stanowiącego przedmiot odrębnej własności.

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu numer ewidencyjny 2/19 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74) o powierzchni 0,1503 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren przemysłu, magazynów, centr logistycznych wraz z usługami. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna działki oznaczone symbolem „Ba”.

Obciążenia nieruchomości:

- w dziale III księgi wieczystej Numer KI1R/00029388/4 znajduje się wpis o treści: „ Czyni się wzmiankę,  że przedstawiciele Gminy Skarżysko-Kamienna zobowiązują się nieodpłatnie udostępniać działkę numer 1/371 do sieci: ciepła grzewczego, technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci”.

- w dziale III księgi wieczystej Numer KI1R/00021851/5 znajduje się wpis o treści: „Czyni się wzmiankę, że przedstawiciele Gminy Skarżysko-Kamienna zobowiązują się nieodpłatnie udostępniać działkę numer 2/19 do sieci: ciepła grzewczego, technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci”.

- działka gruntu numer ewidencyjny 2/19 objęta księgą wieczystą Numer KI1R/00021851/5 obciążona jest: bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu  przez działkę numer ewidencyjny 2/19, w zakresie niezbędnym do korzystania z działki uprawnionej. Na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki numer 1/371.

Lokalizacja na mapie:

Szkic sytuacyjny terenu:

Komunikat

Prosimy właścicieli gruntów o przysyłanie nam swoich ofert inwestycyjnych, zarówno terenów jak i obiektów. Oferty dostarczone nam w postaci wypełnionych tabel według standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (do pobrania poniżej) zasilą naszą bazę danych ofert inwestycyjnych.

Wypełnione oferty prosimy przysyłać na adres coi@coi.skarzysko.pl. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluczewska tel. 41/253-40-10.

Pliki do pobrania:

  LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU                         PRODUCTION HALL OFFER

Dla inwestora


  • Atrakcyjne tereny inwestycyjneOferujemy tereny o różnej powierzchni, uzbrojone oraz z bezpośrednim dostępem do sieci dróg publicznych.

  • Wykształcona i silnie zmotywowana kadraW Skarżysku nie brakuje odpowiednio przygotowanych i zmotywowanych pracowników, a wysoki poziom kształcenia sprawia, że osoby te stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw.

  • Hale, biura i magazynyDysponujemy dużą ilością nieruchomości do zagospodarowania – o różnej powierzchni i różnym przeznaczeniu.

Nasi partnerzy

Newsletter. Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kontakt

Media społecznościowe